Диспанзери за брисачи за раце Vialli

Диспанзер за сложливи брисачи
Боја: Бела

Шифра: 003008
Шифри на потрошен материјал: 104126, 104117, 105174

Потрошен Материјал

Сложливи брисачи – Селтекс

ШИФРА: 104126

Сложливи брисачи

ШИФРА: 104117

Еко кафени сложливи брисачи

ШИФРА: 105174

Слични Производи